Bylo tady
 
lidí

>

 

ipsc Mistrzostwa ?wiata Rodos 2011 (komunikat 3)

Szanowni Strzelcy, 
Region pomimo du?ego wysi?ku Staszka otrzyma? tylko 7 miejsc w tym jedno dla RD w pre-match. 
Akces do wyjazdu zg?osi?o 17 osób. 
Zarz?d bior?c pod uwag? zajmowan? w zesz?ym roku pozycj? w rankingu postanowi? o nast?puj?cym podziale miejsc:

Match: 
Production: 
1. Przemys?aw M?cwel - 2 miejsce w rankingu 2010 
Open: 
1. S?awomir Czauderna - 1 miejsce w Open 
Standard: 
1. Bogus?aw Gaw?da - 2 miejsce w rankingu 2010 
2. Rados?aw Wid?a - 3 miejsce w rankingu 2010 
3. Leszek Madajewski - 4 miejsce w rankingu 2010
4. Wies?aw Burzec – 8 miejsce w rankingu 2010

Lista oczekuj?cych w kolejno?ci przyznania miejsc ( jest szansa, ?e mo?e jeszcze jakie? sloty dostaniemy): 
1. Jadwiga Laskowska – jako jedyna Lady 
2. Roman Krzy?aniak - 10 miejsce w rankingu 2010 
3. Jurand Koput - 11 miejsce w rankingu 2010 
4. Micha? Wochnik - 14 miejsce w rankingu 2010 
5. Tomasz Sowa - 21 miejsce w rankingu 2010 
6. Krzysztof Olszewki - 4 miejsce w rankingu 2010 - w Open i tylko 2 razy na zawodach 
7. Robert Miklaszewski - 30 miejsce w rankingu 2010 
8. Maciej Szperli?ski - 35 miejsce w rankingu 2010 
9. Aniela ?ozi?ska - nie klasyfikowana 
10. Jan Ko?akowski - nie klasyfikowany

Pozdrawiam
Leszek Madajewski

ipsc XVI Mistrzostwa ?wiata IPSC 2011 - Rodos, Grecja

Szanowne Zawodniczki i Szanowni Zawodnicy IPSC

W zwi?zku ze zbli?aj?cymi si? 16th IPSC HANDGUN WORLD CHAMPIONSHIP otrzymali?my pierwsz? gar?? informacji. Mecz g?ówny odb?dzie si? w terminie 02-09.10.2011 na strzelnicy KALAMONAS na wyspie Rodos w Grecji.

Terminarz zawodów wygl?da nast?puj?co:

27.09.2011 - rejestracja zawodników strzelaj?cych w przedmeczu
28-30.09.2011 - przedmecz
30.09-02.10.2011 - rejestracja zawodników strzelaj?cych w meczu g?ównym
02.10.2011 - ceremonia otwarcia
03-08.10.2011 - mecz g?ówny
09.10.2011 - SHOOT OFF
09.10.2011 - ceremonia zamkni?cia

Op?ata startowa wynosi (...ups…) 350,00 EUR
Wszystkich strzelców IPSC Naszego Regionu ch?tnych do udzia?u w 16th IPSC HANDGUN WORLD CHAMPIONSHIP prosimy o dokonanie wp?aty op?aty startowej wraz ze wszystkimi op?atami transferowymi na konto Regionu. Konto jest prowadzone w EUR. Beneficjentem wp?aty jest:

Stowarzyszenie „Region IPSC Polska” 
31-126 Kraków ul. Czarnowiejska 6
Konto : Deutsche Bank 27 1910 1048 2102 0225 5270 0004

UWAGA : Wp?acaj?cy ponosi wszelkie koszty zwi?zane z dokonaniem przelewu ?rodków.

Termin dokonania wp?at : 15.01.2011 r.

Pomi?dzy kole?anki i kolegów, którzy dokonaj? wp?aty rozdzielona zostanie pierwsza partia miejsc startowych przypadaj?cych Naszemu Regionowi.
Po 31.01.2011 Region IPSC Polska wyst?pi o ewentualne dodatkowe miejsca dla strzelców, którzy zg?osili swój udzia? a zabrak?o dla nich miejsc z pierwszego rozdania.
O kolejno?ci przydzia?u miejsc startowych decydowa? b?dzie miejsce zaj?te w rankingu Regionu IPSC w roku 2010.
W wypadku zaistnienia sytuacji, ?e strzelec zg?osi? swój akces poprzez dokonanie wp?aty, a nie otrzyma? miejsca na li?cie startowej, op?ata zostanie mu zwrócona na wskazane konto. Sytuacja taka b?dzie mia?a miejsce tylko w przypadku gdy organizator nie przyzna Regionowi ilo?ci miejsc startowych odpowiadaj?cej zapotrzebowaniu. 
Ze swojej strony Zarz?d Regionu b?dzie robi? wszystko, co w jego mocy , aby sytuacja taka nie mia?a miejsca.

Z powa?aniem

Leszek Madajewski

 
 
 

 
Jarda
In Memoriam
Kolegové
 
Guns and Ammunition 
 
 
 
 
 

 

Fotky OSTRAVY, jak ji neznate!