International Practical
Shooting Confederation
 
 
 
 
 
 
 

   

web counter html
 
 
 


Vážení st?elci, 

registrace do pistolové ?ásti CNC je už pár dn? zcela zapln?na. Eviduji n?kolik ?ekatel?, a pár lidí žádalo o p?esun mezi squady. 
Protože pro p?esuny pot?ebuju alespo? minimální manipula?ní prostor, tak prosím ty kte?í už ví že se nezú?astní, a? se odhlásí. 
Obzvláš? pak v p?ípadech, kdy jste p?ihlašovali i n?koho jiného (a ten o tom kolikrát ani neví - což je smutný kino). 

Letošní systém registrace probarvuje ?erven? st?elce, kte?í jsou zaregistrováni déle než m?síc bez úhrady startovného. 
Zatím je to pouze pro orientaci, v p?íštím roce se takové registrace budou prost? rušit, stejn? jako na jiných L3 závodech v zahrani?í. 
Bohužel situace je taková, že nejde plýtvat místem od CNC po?ínaje až po WS kon?e. Je sice radost mít zaregistrovaných skoro 300 lidí, 
ale když ode?tu RO, tak t?ch se zaplaceným startovným je zatím jako šafránu. 

Po v?erejší porad? vedení závodu, budou provád?ny zm?ny ve squadech výhradn? u st?elc?, kte?í už mají uhrazené startovné. 
I p?estože poslední termín plateb je 30.kv?tna, nenechávejte to prosím na poslední chvíli. 

S pozdravem 
Jirka Šedina 
Leiko IPSC 


Web CNCt2011: http://leiko.powernet.cz/cnc11 


== You want more gun control? Use both hands == 
---