International Practical
Shooting Confederation
 
 
 
 
 
web counter html
 


 
 
 
 
 
 


 


 

Změny v zákoně o zbraních 2021

 

Nadlimitní zásobníky

 • Novela zavádí nový pojem “nadlimitní zásobníky“,  tj. ty pro střelivo se středovým zápalem mající kapacitu více než 20 pro krátké, více než 10 pro dlouhé zbraně.
 • Nové restrikce se týkají nabývání za účelem použití v samonabíjecí palné zbrani, a to v případě držitelů zbrojního průkazu.
 • Doposud držené zásobníky nejsou dotčeny.
 • Pro nabytí je potřeba získat výjimku, která je nároková (podmínky u zbraní A-I níže). Jde de facto o en bloc zvláštní povolení k nabývání nadlimitních zásobníků.

Zbraně kategorie A-I

 • Nová kategorie zbraní:
  • samočinné, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí (nedopadá na nově vyrobené samonabíjecí podle samočinné předlohy),
  • samonabíjecí s vloženým nadlimitním zásobníkem,
  • dlouhá, která je krátkou (převzata definice ze směrnice, prostě se v tom nehrabejte),
  • plynové či expanzní nedovoleného výrobního provedení (doposud A),
  • střelivo s expandující střelou.
 • Plný grandfathering na doposud držené zbraně, a to ke dni předcházejícímu nabytí účinnosti novely (tj. parlament výslovně odmítl Evropskou unií požadovanou protiústavní retroaktivitu k datu účinnosti směrnice).
 • Podmínky nabytí nových zbraní (nadlimitních zásobníků/střeliva s expandující střelou):
  • V naprosté většině případů půjde stále o zbraně kategorie B!
  • Tři základní cesty získání výjimky – všechny nárokové (tj. obdobný postup jako v případě zbraní kat. B, oproti původnímu návrhu z 2018, kdy mělo podléhat správnímu uvážení), odmítnuto může být pouze pokud by to odporovalo veřejnému pořádku a bezpečnosti:
   • Sběratelská
   • Bezpečnostní
   • Sportovní – potřeba potvrzení držitele zbrojní licence, že žadatel v posledních 12 měsících aktivně trénoval a účastnil se soutěží a že zbraň splňuje specifikace příslušné sportovní disciplíny.

Trvání platnosti zbrojního průkazu

 • Zůstává 10 let (resp. kratší u dříve vydaných).
 • V souladu se směrnicí PČR co 5 let policie prověří (v praxi k tomu dochází průběžně kontrolou příslušných databází):
  • Trvání bydliště v ČR,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost,
  • spolehlivost.
 • Pro držitele ZP se tedy nic nemění, zdravotní způsobilost také zůstává 10 letá (pouze kat D povinnost odevzdat posudek o zdravotní způsobilosti co 5 let / nesplnění = nový přestupek).

Zásadní kategorizační změny

 • Obecný grandfathering.
 • Za palnou zbraň se nově považuje i předmět uschopnitelný ke střelbě.
 • Horní a dolní část děleného pouzdra závěru je nově hlavní částí zbraně.
 • Kategorie A namísto podkategorie “vojenské zbraně” obsahuje nově “zvlášť účinné zbraně“, což je “střelná zbraň ráže 20 mm nebo vyšší určená pro střelbu munice, včetně odpalovacích zařízení“.
  • Tj. B a C zbraně bez ověření nebudou jako doposud automaticky A, nýbrž zůstanou ve své kategorii. Policie může v pochybnostech o technickém stavu zakázat užívání zbraně do chvíle ověření Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.
 • Změny spjaté s novou kat A-I – viz výše.
 • Zcela zrušena kategorie nedovolených doplňků zbraní:
  • Noktovizory nově neregulovány.
  • Tlumiče nově zbraní kat C (nesmí se nosit mimo střelnice/honitbu).
 • Změna definice historických zbraní (rozšíření).
 • Nová kategorie C-I – bez zbrojního průkazu, požadavek bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti, povinnost registrace.
  • Deregulace (dříve ZP):
   • Tasery
   • Simmunition
  • Restrikce (dříve D):
   • Flobertky, plynovky, EU-znehodnocené.
   • Jednoranné či dvouranné na dělené střelivo (derringery apod.) – pouze pokud neodpovídá definici historické.
   • Plynové nad 6,35 mm / mimo paintball (viz erratum na konci článku).
   • signální do 16 mm.
 • Zásadní deregulace:
  • Mechanické zbraně (luky, kuše) – zcela bez omezení.
  • Plynové nad 16 J (viz erratum na konci článku).
  • Neaktivní torza zbraní – dosud zůstávaly v původní kategorii (často kat A), nově kat D.
  • Paintballové bez ohledu na energii střely nově v kat D.

Zásadní praktické změny

 • Povolení (výjimka) A-I, B – bez poplatku, pokud žádost podána elektronicky se zaručenou identitou.
 • Explicitní definice sběratelské činnosti negující restriktivní výklad úřadů a soudů, který se prosadil v průběhu poslední dekády.
 • Možnost střelby poplašnými náboji mimo střelnice, pokud neohrozí veřejný pořádek.
 • Explicitní zákonná povinnost dodržovat provozní řád střelnice.
 • Explicitní interpretační změny viditelného nošení a viditelného přepravování zbraně a střeliva (částečné rozvolnění, částečné zpřísnění).
 • Povinnost orgánu veřejné moci umožnit uložení zbraně v případě vynucování vstupu beze zbraně.
 • PČR musí provést registraci i zbraně bez zkušební značky / může současně zakázat její užití do ověření ČÚZZS.
 • Možnost budoucího zavedení přeshraničního skrytého nošení zbraně (závislé na obdobné úpravě v zahraničí a vydání v prováděcím předpisu).
 • Řešení technicko-organizačních požadavků na střelnice přímo v zákoně o zbraních (omezení znalcovské svévole).
 • Možnost povolení jiného způsobu zabezpečení zbraní a střeliva úměrně jejich rozměru či místním podmínkám.
 • Povinnost zákonného zástupce dohlížet na dodržování bezpečného uložení palné zbraně nezletilým držitelem.
 • Povinnost dohledu nad osobou, které byla svěřena zbraň.
 • Omezení možnosti svěření zbraně kat. A (konec zážitkových střeleb nedržitelů z full-auto). Nový přestupek.
 • Možnost předání zbraně státu k zničení.
 • Nový přestupek ohrožení života nebo zdraví pro zacházení se zbraní bez zvýšené opatrnosti nebo v rozporu s provozním řádem střelnice.
 • Nový zvláštní přestupek týkající se nošení zbraně v rozporu se zákonem.
 • Nová definice poplašné zbraně, akustické a salutní zbraně.